ගමට ගෙයක් ..... රටට හෙටක්.... (01)

Videos Jun 30, 2020

දිවයින පුරා නිවාස 14022 ක් ඉදිකිරීමේ ජාතික වැඩ සටහන යටතේ නිම කල ප්‍රථම නිවස ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ  අවස්ථාව  2020.03.01 දින අත්තනගල්ල ඔර්චඩ්වවත්ත ග්‍රාමසේවා වසමේදී පැවැත්විනි.