ගෝඨාභය ජනාධිපති කිසිසේත්ම එම් සී සී ගිවිසුමට අත්සන් නොතබන බව ඉන්දික අනුරුද්ධ නෑදෑයින්ට පොරොන්දු වෙයි

Articles Jul 08, 2020
ගෝඨාභය ජනාධිපති කිසිසේත්ම එම් සී සී ගිවිසුමට අත්සන් නොතබන බව ඉන්දික අනුරුද්ධ නෑදෑයින්ට පොරොන්දු වෙයි