"කිරෙන් බැද්දත්, තෙලෙන් බැද්දත් කොබයියා කොබෙයියාමයි.."–ඉන්දික අනුරුද්ධ - Lanka ABC News

Articles Jul 08, 2020
කිරෙන් බැද්දත්, තෙලෙන් බැද්දත් කොබයියා කොබෙයියාමයි..–ඉන්දික අනුරුද්ධ